Ochrana osobých údajov

Ceníme si vašu návštevu našich webových stránok a ďakujeme za váš záujem o našu spoločnosť, naše produkty a naše webové stránky. Ochrana osobných údajov pri používaní našich webových stránok je pre nás dôležitá. Preto berte na vedomie nasledujúce informácie:

1) Základné údaje o manipulácii osobných údajov

V zásade môžete navštíviť naše webové stránky bez toho, aby sme od vás zhromažďovali akékoľvek osobné údaje. Osobné údaje sa zhromažďujú iba vtedy, ak dobrovoľne zverejníte tieto údaje na účely uzatvorenia zmluvy alebo otvorenia zákazníckeho účtu. Bez vášho výslovného súhlasu sa tieto údaje používajú iba na vykonanie zmluvy a spracovanie vašich dopytov. Po úplnom splnení zmluvy a úplnom zaplatení kúpnej ceny budú vaše údaje uložené s ohľadom na daňové zákony a doby uchovávania obchodných zákonov, ktoré budú vymazané po uplynutí týchto lehôt.

Pri kontaktovaní nás (napríklad prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) sa budú zhromažďovať osobné údaje. Z príslušného vstupného formulára je zrejmé, ktoré údaje sa zhromažďujú. Tieto údaje sa budú uchovávať a spracovávať výhradne na účely odpovede na vaše otázky alebo kontaktov s vami a pre príslušnú technickú administratívu. Vaše údaje budú vymazané po konečnom spracovaní Vašej požiadavky, ak si to prajete, za predpokladu, že vymazanie nebude zakázané.

2) Prenos osobných údajov na účely spracovania objednávky

Na účely plnenia zmluvy sa osobné údaje, ktoré sme získali, prenesú na prepravnú spoločnosť poverenú doručením za predpokladu, že je to potrebné pre dodanie tovaru.

3) Cookies

Okrem iného táto webová lokalita využíva tzv. „Cookies“, ktoré slúžia na to, aby naša internetová prezentácia bola užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia – napríklad na urýchlenie navigácie na našej platforme. Okrem toho súbory cookie nám umožňujú merať frekvenciu návštev webových stránok, ako aj všeobecnú navigáciu. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené v počítači. Upozorňujeme, že niektoré z týchto súborov cookie sa prenášajú z nášho servera do vášho počítačového systému, väčšinou tzv. „Session cookies“. Súbory cookie pre relácie sa vyznačujú tým, že sa automaticky vymažú z pevného disku po ukončení relácie prehliadača. Ostatné súbory cookie zostávajú vo vašom počítačovom systéme a umožňujú rozpoznať počítačový systém počas ďalšej návštevy (tzv. Permanentné súbory cookie). Tieto súbory cookie môžete kedykoľvek odmietnuť, ak to váš prehliadač povolí. Upozorňujeme, že akonáhle váš prehliadač nastaví, aby odmietol súbory cookie (z našich webových stránok), niektoré funkcie tejto webovej stránky nemusia byť k dispozícii alebo obmedzené.

4) Videá Youtube

Táto webová stránka využíva funkcie na vloženie do služby Youtube na zobrazovanie a prehrávanie videí ponúkaných spoločnosťou Youtube. Za týmto účelom sa režim rozšírenej ochrany údajov používa na to, aby sa podľa informácií poskytovateľa zabezpečilo, že informácie o používateľovi budú uložené až po spustení prehrávanej funkcie videa. Po spustení funkcie prehrávania vložených videí vo formáte Youtube poskytovateľ nastaví cookies „Youtube“, aby zhromažďoval informácie o používateľoch. Podľa údajov z „Youtube“ je použitie týchto súborov cookie určených na zaznamenávanie videozáznamov, zlepšenie užívateľskej prívetivosti a predchádzanie nesprávnym činnostiam. Bez ohľadu na to, či je vložené video prehrávané, pri návšteve tejto webovej stránky sa vytvorí spojenie so sieťou Google „double click“. To môže viesť k ďalšiemu spracovaniu údajov, ktoré ovplyvňujú našu kontrolu.

Ďalšie informácie o ochrane údajov služby YouTube nájdete v prehlásení o ochrane údajov poskytovateľa na: http://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/

5) Servis webovej analýzy

Táto webová lokalita využíva službu Google Analytics, webovú analýzu spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa tzv. Súbory cookie, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré vám umožňujú vykonať analýzu používania webových stránok. Informácie vytvorené cookies o vašom používaní webových stránok budú zvyčajne prenášané na server v USA, kde sú uložené.

V prípade aktivácie anonymizátora IP pre túto webovú lokalitu bude Vaša IP adresa skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných členských štátoch k Dohode o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná adresa IP odošle na server v USA, kde je skratka. V mene prevádzkovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na posúdenie vášho používania webových stránok, zostavenie prehľadov o aktivitách na webových stránkach a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a používaním internetu v prospech prevádzkovateľa webových stránok.

Adresa IP odoslaná prehliadačom v kontexte služby Google Analytics nebude prepojená s inými údajmi získanými spoločnosťou Google. Uloženie súborov cookie môžete zabrániť tým, že v prehliadači vykonáte príslušné nastavenia. Mali by sme však upozorniť, že v takom prípade nebudete môcť využívať plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Môžete natrvalo odmietnuť spoločnosť Google, aby zhromažďovala údaje generované súbormi cookie v súvislosti s používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP) a spracovala ich stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného pod týmto odkazom: https://tools.google.com/ dlpage / gaoptout? hl = cs.

Ako alternatíva k doplnku prehliadača alebo pre prehliadače týkajúce sa mobilných zariadení, kliknite na nasledujúci odkaz na nastavenie súboru cookie odmietnutia, ktorý zakáže službu Google Analytics, aby v budúcnosti zhromažďovala údaje na tejto webovej lokalite (iba tento súbor cookie odhlásenia funkcie pre tento prehliadač a túto doménu.Ak zmazate súbory cookie v tomto prehliadači, musíte znova kliknúť na tento odkaz:

Deaktivujte službu Google Analytics

Treba poznamenať, že táto webová lokalita používa službu Google Analytics s príponou „anonymizetp ()“. IP adresy je preto možné spracovávať len skrátene, aby sa zabránilo osobným odkazom.

6) Informácie o právach zákazníka a kontakty

Máte právo bezplatne získať informácie o uložených údajoch a prípadné opravy, blokovanie alebo odstránenie týchto údajov. Kontaktujte nás, prosím, s ďalšími otázkami týkajúcimi sa zhromažďovania, spracovania alebo používania vašich osobných údajov. To isté platí pre získanie informácií, vaše požiadavky na blokovanie, odstránenie alebo opravu vašich osobných údajov, ako aj na odňatie udelených súhlasov. Kontaktnú adresu nájdete v časti Imprint/Impressum.

Privacy and Data Protection

We appreciate your visit to our website and thank you for your interest in our company, our products and our web pages. Protecting your privacy when using our web pages is important to us. Therefore, please take note of the following information:

1) Basic Information about handling personal data

Basically, you may visit our website without us collecting any personal data from you. Personal data is only collected if you voluntarily disclose such data for the purpose of concluding a contract or opening a customer account. Without your explicit consent, this data is merely used for contract performance and processing your inquiries. Upon complete fulfilment of the contract and complete payment of the purchase price your data will be stored with care for tax and commercial law retention periods, to be deleted upon expiry of these periods.

When contacting us (for example via contact form or e-mail) personal data will be collected. It is evident from the respective input form which data are collected. Those data will be stored and processed exclusively for the purpose of responding to your enquiry or of getting in contact with you and for the connected technical administration. Your data will be deleted after final processing of your inquiry, if you so desire, provided that legal retention periods will not be barred by a deletion.

2)TRANSFER OF PERSONAL DATA FOR THE PURPOSE OF ORDER HANDLING

For the purpose of contract fulfillment, personal data collected by us are transferred to the transport company commissioned with the delivery, provided this is required for delivering the goods.

3) Cookies

Among other things this website uses so-called „cookies” serving to make our Internet presence more user-friendly, effective and secure – for instance to accelerate navigation on our platform. Furthermore, cookies allow us to measure the frequency of website visits as well as general navigation. Cookies are small text files stored on your computer system. Please note that some of these cookies are transferred from our server to your computer system, mostly so-called „session cookies”. „Session cookies” are characterized by being automatically deleted from your hard drive upon the end of the browser session. Other cookies remain on your computer system and allow us to recognize your computer system during your next visit (so-called permanent cookies). You may certainly decline these cookies at any time provided your browser permits this. Please note that once your browser is set to decline cookies (from our website) certain features of this website may not be available or restricted.

4) Youtube-Videos

This website uses the Youtube embedding functions for display and playback of videos offered by „Youtube“. To this end, the extended data protection mode is used to ensure, according to provider information, that user information will only be stored once the playback functon of the video is started. When the playback function of embedded Youtube videos is started, the provider sets „Youtube“ cookies in order to collect information on users. According to indications from „Youtube“, the use of those cookies is intended to record video statistics, to improve user-friendliness and to avoid improper actions. Regardless of whether the embedded video is played back, a connection to the Google network „double click“ is established when visiting this website. This may trigger further data processing beyound our control.

Further information on „YouTube“ data protection can be found in the provider’s data protection statement at: http://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/

5) Web analysis service

This website uses Google Analytics, a web analysis service of Google Inc. („Google”). Google Analytics uses so-called Cookies, text files which are stored on your computer and which enable you to conduct an analysis of the use of the website. The information generated by the cookies about your use of the website will normally be transmitted to a server in the US, where it is stored.

In the case of activating an IP anonymizer for this website, your IP address will however be abbreviated by Google within the member states of the European Union or within other member states to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases, the full IP address will be transmitted to a server in the US, where it is abbreviated. On behalf of the website operator, Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activities and to provide further services connected to the website use and the internet use for the benefit of the website operator.

The IP address transmitted by your browser in the context of Google Analytics will not be linked to other data retrieved by Google. You may prevent the storage of cookies by making the appropriate settings in your browser. However, we should point out that in that case you might not be able to use the full functionality of this website. You may permanently refuse Google to collect data generated by cookies regarding the use of the website (including your IP address) and to process them by downloading and installing the browser plugin available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

As an alternative to the browser plugin or for browsers regarding mobile devices, please click on the following link in order to set an opt-out cookie, which disables Google Analytics to collect data on this website in the future (this opt-out cookie only functions for this browser and this domain. If you delete your cookies on this browser, you have to click again on this link:

Deactivate Google Analytics

It is noted that this website uses Google Analytics with the extension “anonymizetp()”. IP addresses can therefore be processed only in abbreviated form in order to prevent personal references.

6) Information on Customer Rights and Contacts

You are entitled to obtain information on your saved data free of charge and on how to correct, block or delete this data where applicable. Please contact us with any further inquiries about the collection, processing or use of your personal data. The same shall apply for obtaining information, your requests to block, delete or correct your personal data as well as for withdrawals of granted consents. You can find our contact address in our legal notice.