Prohlášení o ochraně osobních údajů

1) Informace o sběru osobních dat a kontaktní údaje zodpovědné osoby

Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky a děkujeme za Váš zájem! Ochrana Vaší privátní sféry je pro nás důležitá, vezměte proto prosím na vědomí následující informace o zacházení s Vašimi údaji:

1) Princip zacházení s osobními údaji

Naše stránky můžete navštívit bez poskytování údajů o Vaší osobě. Při každém vstupu na naše webové stránky budou uživatelské údaje jako např. datum a čas návštěvy, jméno navštívené stránky, přenesené množství dat a název providera uloženy v datovém zápisu, tzv. server-logfile, prostřednictvím internetového prohlížeče. Tato data nelze přiřadit ke konkrétní osobě a slouží výhradně k zajištění bezchybného provozu našich webových stránek a pro vylepšení našich nabídek.

V rámci kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) budou shromažďovány osobní údaje. Které údaje budou shromažďovány v případě kontaktního formuláře je zjevné z aktuálního kontaktního formuláře.  Tyto údaje budou uloženy a použity výhradně pro zodpovězení Vašich požadavků, případně pro kontakt a s ním spojenou technickou administraci. Vaše údaje budou po konečném zpracování Vašeho požadavku smazána, pokud si to budete přát a pokud smazání neodporuje zákonným povinnostem o uložení.

2) Předání osobních údajů k vyřízení objednávky

Pokud následuje dodání zboží prostřednictvím přepravní služby DPD (DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Wailandstraße 1, 63741 Aschaffenburg), předáme Vaše telefonní číslo a / nebo e-mailovou adresu před předáním zboží pro účely odsouhlasení dodacího termínu, případně pro sdělení statusu zásilky přepravní službě, pokud jste takto výslovně souhlasili:

„Souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa stejně jako telefonní číslo bude předáno DPD (DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Wailandstraße 1, 63741 Aschaffenburg) před předáním zboží pro účely odsouhlasení dodacího termínu prostřednictvím e-mailu nebo telefonního kontaktu se mnou, případně aby mi mohl být sdělen status zásilky. Tohoto týkající se mnou poskytnutý souhlas mohu kdykoliv odvolat.“

V opačném případě předáme DPD pouze jméno příjemce a dodací adresu. V tomto případě není možné předchozí odsouhlasení dodacího termínu s DPD, případně sdělení informací o statusu zásilky.

3) Předání osobních údajů k přezkoušení bonity, případně identity a scoringu při nákupu na fakturu

Máme-li plnit předběžně (např. při dodávce na fakturu), vyhrazujeme si provést přezkoušení bonity na základě matematicko-statistických metod, abychom mohli ochránit naše oprávněné zájmy. Osobní údaje nutné pro přezkoušení bonity předáme následujícímu poskytovateli služeb:

SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden

Informace o bonitě mohou obsahovat pravděpodobné údaje (tzv. score hodnoty). Pokud score hodnoty jsou obsaženy v informaci o bonitě, mají tyto základ v uznaných matematicko-statistických metodách, ve kterých je do score hodnoty zahrnuty i informace o adrese. Výsledek přezkoušení bonity ve vztahu na statistickou pravděpodobnost platební schopnosti použijeme pro účely rozhodnutí o zdůvodnění, proveedení nebo ukončení smluvního vztahu.

4) Cookies

Abychom návštěvu našich stránek učinili atraktivnější a umožnili využití určitých funkcí, používáme na různých stránkách tzv. Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem koncovém zařízení. Některé z námi použitých Cookies jsou po ukončení prohlížení, tedy po uzavření Vašeho prohlížeče opět smazány. Ostatní cookies zůstávají uloženy ve Vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo partnerským společnostem rozpoznat Váš prohlížeč při další návštěvě (perzistentní cookies). Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás informoval o ukládání cookies a abyste se mohli rozhodnout o ukládání cookies v určitém případě nebo je obecně odmítnout. Při nepřijetí cookies může být funkčnost našich stránek omezena.

5) Použití videí (např. Youtube, Vimeo)

Tato webová stránka využívá Youtube vkládací funkci pro zobrazení a reprodukci videí poskytovatele „Youtube“. Zde je použit rozšířený mód ochrany osobních údajů, který podle údajů poskytovatele umožňuje ukládání uživatelských údajů teprve po spuštění reprodukce videa/videí. Je-li spuštěna reprodukce vloženého Youtube videa, poskytne poskytovatel „Youtube“ cookies pro sběr informací o chování uživatele. Podle údajů „Youtube“ následně slouží mimo jiné k evidenci videostatistiky, která zlepšuje uživatelský komfort a znemožňuje zneužití. Nezávisle na reprodukci vložených videí je při každé návštěvě této stránky vytvořeno propojení na Google systém „DoubleClick“, což může bez našeho ovlivnění vyvolat další kroky zpracování osobních údajů.

Další informace k ochraně osobních údajů na „YouTube“ najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele zde: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

6) Služba webové analýzy

Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem koncovém zařízení umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace získané prostřednictvím Cookies o Vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam jsou ukládány.

V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce bude však Vaše IP adresa Googlem zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adres přenesena na servery Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky využije Google tyto informace pro vyhodnocení Vašeho využití této webové stránky, pro vytvoření zprávy o aktivitách webové stránky a pro další využití webové stránky a s využitím internetu spojené služby.

Vaše IP adrese poskytnutá Google Analytics Vaším prohlížečem nebude spojována s jinými daty Google. Ukládání Cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás ale na to, že v tom případě nemusí všechny funkce webové stránky být plně funkční. Sběru dat týkajících se Vašeho využití webové stránky prostřednictvím cookies (vč. Vaší IP adresy) Googlem stejně jako jejich zpracování Googlem můžete zamezit instalací pluginu pro Váš prohlížeč z následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativně k pluginu pro prohlížeč nebo v průběhu prohlížení na mobilních zařízeních klikněte prosím na následující link, pro získání Opt-Out-Cookie, který zamezí získávání dat Google Anaytics v této webové stránce (Opt-Out-Cookie funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu, při vymazání Vašich Cookies v prohlížeči musíte na tento link kliknout znovu):

Deaktivovat Google Analytics

Je třeba poznamenat, že tato webová stránka používá Google Analytics s „_anonymizeIp ()“, a proto IP adresy jsou jen zkráceny pro vyloučení přímého určení osobních souvztažností.

7) Vaše práva a uložení kontaktních údajů

Máte právo na svobodné informace o Vašich uložených datech a právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. Máte-li další dotazy týkající se sběru, zpracování nebo použití Vašich osobních údajů, kontaktujte nás. Totéž platí pro informace, blokování, výmaz a žádost o opravu, týkající se Vašich osobních údajů a zrušení udělených souhlasů. Kontaktní adresa v naší „Impresum“.

Privacy and Data Protection

1) Information on the Collection of Personal Data and Contact Details of the Controller

We appreciate your visit to our website and thank you for your interest in our company, our products and our web pages. Protecting your privacy when using our web pages is important to us. Therefore, please take note of the following information:

1) Basic Information about handling personal data

Basically, you may visit our website without us collecting any personal data from you. Personal data is only collected if you voluntarily disclose such data for the purpose of concluding a contract or opening a customer account. Without your explicit consent, this data is merely used for contract performance and processing your inquiries. Upon complete fulfilment of the contract and complete payment of the purchase price your data will be stored with care for tax and commercial law retention periods, to be deleted upon expiry of these periods.

When contacting us (for example via contact form or e-mail) personal data will be collected. It is evident from the respective input form which data are collected. Those data will be stored and processed exclusively for the purpose of responding to your enquiry or of getting in contact with you and for the connected technical administration. Your data will be deleted after final processing of your inquiry, if you so desire, provided that legal retention periods will not be barred by a deletion.

2) Transfer of personal data for the purpose of order handling

For the purpose of contract fulfillment, personal data collected by us are transferred to the transport company commissioned with the delivery, provided this is required for delivering the goods.

3) Cookies

Among other things this website uses so-called „cookies” serving to make our Internet presence more user-friendly, effective and secure – for instance to accelerate navigation on our platform. Furthermore, cookies allow us to measure the frequency of website visits as well as general navigation. Cookies are small text files stored on your computer system. Please note that some of these cookies are transferred from our server to your computer system, mostly so-called „session cookies”. „Session cookies” are characterized by being automatically deleted from your hard drive upon the end of the browser session. Other cookies remain on your computer system and allow us to recognize your computer system during your next visit (so-called permanent cookies). You may certainly decline these cookies at any time provided your browser permits this. Please note that once your browser is set to decline cookies (from our website) certain features of this website may not be available or restricted.

4) Youtube-Videos

This website uses the Youtube embedding functions for display and playback of videos offered by „Youtube“. To this end, the extended data protection mode is used to ensure, according to provider information, that user information will only be stored once the playback functon of the video is started. When the playback function of embedded Youtube videos is started, the provider sets „Youtube“ cookies in order to collect information on users. According to indications from „Youtube“, the use of those cookies is intended to record video statistics, to improve user-friendliness and to avoid improper actions. Regardless of whether the embedded video is played back, a connection to the Google network „double click“ is established when visiting this website. This may trigger further data processing beyound our control.

Further information on „YouTube“ data protection can be found in the provider’s data protection statement at: http://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/

5) Web analysis service

This website uses Google Analytics, a web analysis service of Google Inc. („Google”). Google Analytics uses so-called Cookies, text files which are stored on your computer and which enable you to conduct an analysis of the use of the website. The information generated by the cookies about your use of the website will normally be transmitted to a server in the US, where it is stored.

In the case of activating an IP anonymizer for this website, your IP address will however be abbreviated by Google within the member states of the European Union or within other member states to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases, the full IP address will be transmitted to a server in the US, where it is abbreviated. On behalf of the website operator, Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activities and to provide further services connected to the website use and the internet use for the benefit of the website operator.

The IP address transmitted by your browser in the context of Google Analytics will not be linked to other data retrieved by Google. You may prevent the storage of cookies by making the appropriate settings in your browser. However, we should point out that in that case you might not be able to use the full functionality of this website. You may permanently refuse Google to collect data generated by cookies regarding the use of the website (including your IP address) and to process them by downloading and installing the browser plugin available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

As an alternative to the browser plugin or for browsers regarding mobile devices, please click on the following link in order to set an opt-out cookie, which disables Google Analytics to collect data on this website in the future (this opt-out cookie only functions for this browser and this domain. If you delete your cookies on this browser, you have to click again on this link:

Deactivate Google Analytics

It is noted that this website uses Google Analytics with the extension “anonymizetp()”. IP addresses can therefore be processed only in abbreviated form in order to prevent personal references.

6) Information on Customer Rights and Contacts

You are entitled to obtain information on your saved data free of charge and on how to correct, block or delete this data where applicable. Please contact us with any further inquiries about the collection, processing or use of your personal data. The same shall apply for obtaining information, your requests to block, delete or correct your personal data as well as for withdrawals of granted consents. You can find our contact address in our legal notice.