Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obsah

 1. Rozsah platnosti
 2. Uzavření smlouvy
 3. Právo na zrušení
 4. Ceny a platební podmínky
 5. Podmínky zaslání a dodání
 6. Výhrada vlastnictví
 7. Záruka
 8. Aplikované právo
 9. Právní příslušnost
 10. Alternativní řešení sporů

1) Rozsah platnosti

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) společnosti Q Company Int. GmbH (dále „prodávající“), jsou platné pro všechny smlouvy o dodání zboží, které spotřebitel nebo podnikatel (dále „zákazník“) uzavře s prodávajícím v souvislosti se zbožím představeným prodávajícím v jeho online obchodu. Zahrnutí vlastních podmínek zákazníka je zamítnuto, pokud nejsou stanoveny jiné podmínky.

1.2 Tyto smluvní podmínky týkající se smluv o dodání zboží předložené prodávajícím v tištěném katalogu platí obdobně, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

1.3 Spotřebitelem v souladu s těmito podmínkami je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není přičítán ani komerčnímu, ani samostatně výdělečné činnosti. Obchodník v souladu s těmito podmínkami je jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství s právním postavením, které jedná při výkonu obchodní nebo podnikatelské činnosti při uzavírání právní transakce.

2) Uzavření smlouvy

Popisy produktů, uvedené v online obchodě prodávajícího nejsou závaznou nabídkou ze strany prodávajícího, ale slouží pro závazné objednání zákazníkem.

2.2 Zákazník může nabídku zaslat prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného do internetového obchodu prodávajícího. Tímto způsobem po zadání vybraného zboží a / nebo služeb do virtuálního koše a procházející objednávkovým procesem a kliknutím na tlačítko dokončení objednávky předloží zákazník právně závaznou objednávku s ohledem na zboží a / nebo služby obsažené v nákupním košíku. Zákazník také může svou objednávku předat prodávajícímu prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu, poštovních služeb nebo elektronického kontaktního formuláře.

2.3 V případě objednávky zboží zobrazeného v tištěném katalogu prodávajícího může zákazník předat svou objednávku telefonicky, faxem, e-mailem nebo poštou. Za tímto účelem může zákazník vyplnit formulář objednávky připojený k tištěnému katalogu prodávajícího a předat ho prodávajícímu.

2.4 Při předání nabídky prostřednictvím online objednávacího formuláře prodávajícího bude text smlouvy prodávajícím uložen a zaslán zákazníkovi po odeslání jeho objednávky podle VOP v písemné formě (např. e-mail, fax nebo dopis). Text smlouvy nemůže zákazník po odeslání jeho objednávky na internetové stránce prodávajícího již zobrazit.

2.5 Pro uzavření smlouvy je k dispozici výlučně německý jazyk.

2.6. Průběh objednávky a kontakt probíhá zpravidla prostřednictvím e-mailu a automatických informací o průběhu objednávky. Zákazník souhlasí, že na e-mailovou adresu zadanou při objednání budou prodávajícím zasílány e-maily a zákazník tyto e-maily přijme. Zvláště při použití SPAM-filtrů zákazník zajistí, že všechny e-maily zaslané prodávajícím budou moci být doručeny.

3) Právo na zrušení

3.1 Spotřebiteli náleží právo na zrušení.

3.2 Bližší informace k právu na zrušení vyplývají z poučení prodávajícího o zrušení.

4) Ceny a platební podmínky

4.1 Pokud z popisu výrobku prodávajícího nevyplývá nic jiného, jedná se u uvedené ceny o celkovou cenu, která obsahuje DPH. Případné dodatečné dodací a zasílací náklady budou uvedeny zvlášť v popisu výrobku.

4.2 U dodávek v zemích mimo EU můžou vzniknout v jednotlivých případech další náklady, které nehradí prodávající a nese je zákazník. K nim patří především náklady na zprostředkování platby (např. poplatek za převod) nebo poplatky při dovozu zboží nebo daně (např. clo).

4.3 Možnosti platby budou zákazníkovi sděleny v online obchodu prodávajícího.

4.4 |Při výběru způsobu platby nákup na fakturu bude kupní cena splatná po dodání zboží a vystavení faktury. V tomto případě je kupní cena splatná do sedmi dnů od obdržení faktury, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo tuto možnost platby nabídnout od určitého objemu objednaného zboží a při překročení zadaného objednaného množství ji odmítnout. V tomto případě bude prodávající kupujícího informovat v platebních podmínkách v online obchodu o odpovídajícím omezení.  Prodávající si dále vyhrazuje při výběru platební podmínky Nákup na fakturu provést vyhodnocení bonity zákazníka a tuto platební metodu při negativním vyhodnocení bonity zamítnout.

5) Podmínky zaslání a dodání

5.1 Dodání zboží následuje na dodací adresu uvedenou zákazníkem, pokud není dohodnuto jinak. Pro průběh transakce je určující dodací adresa zákazníka uvedená v objednávce.

5.2 U zboží, které je dodáváno přepravní službou, následuje dodání k místu nejbližšímu udané adrese, pokud není v zasílacích informacích online obchodu prodávajícího uvedeno a dohodnuto jinak.

5.3 Pokud přepravní služba vrátí zásilku zpět prodávajícímu z důvodu nemožnosti doručení zákazníkovi, nese zákazník náklady na neúspěšné zaslání. Toto neplatí, pokud zákazník využil účinně právo na zrušení nebo při okolnostech vedoucích k nemožnosti doručení zásilky.

5.4 Při osobním odběru informuje nejprve prodávající e-mailem o tom, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí. Po obdržení tohoto e-mailu může zákazník po dohodě s prodávajícím vyzvednout v sídlee prodávajícího. V tomto případě nejsou účtovány žádné náklady na zaslání.

6) Výhrada vlastnictví

V případě předběžného plnění zůstává dodané zboží vlastnictvím prodejce až do úplného zaplacení kupní ceny.

7) Záruka

7.1 Pokud je předmět koupě vadný, platí zákonné předpisy o odpovědnosti za vady.

7.2 Zákazník je povinen zboží dodané se zjevným poškozením při přepravě reklamovat u doručitele a informovat o tom prodávajícího. Pokud to zákazník neučiní, ztrácí nárok na zákonné nebo smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti za vady.

8) Aplikované právo

Pro veškeré právní vztahy zúčastněných stran platí právo Německé spolkové republiky s výjimkou zákonů o mezinárodní koupi zboží. U spotřebitelů platí právní přístupnost jen potud, pokud není dotčena ochrana poskytovaná platným právem státu, ve kterém má spotřebitel platný pobyt.

9) Právní příslušnost

Jedná-li zákazník jako obchodník, právnická osoba se sídlem ve svrchovaném území Spolkové republiky Německo, je ve všech sporech výlučným sídlem soudu sídlo společnosti prodávajícího. Má-li zákazník sídlo mimo výsostné území Spolkové republiky Německo, je sídlo společnosti prodávajícího výlučným sídlem soudu pro řešení všech sporů vyplývajících z této smlouvy, pokud smlouva nebo nároky z této smlouvy se týkají podnikatelské činnosti zákazníka. Prodávající je oprávněn případně vzniklé spory v každém případě řešit u soudu v sídle zákazníka.

10) Alternativní řešení sporů

10.1 EU komise poskytuje na internetu pod následujícím odkazem Platformu pro online řešení sporů: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Tato platforma slouží jako krizové centrum pro mimosoudní řešení sporů při online nákupu zboží nebo služeb s účastí spotřebitele.

10.2 Prodávající není povinen účastnit se smírčího řízení před rozhodcem.

General Terms and Conditions

Table of Contents

 1. Scope of Application
 2. Conclusion of the Contract
 3. Right to Cancel
 4. Prices and Payment Conditions
 5. Shipment and Delivery Conditions
 6. Reservation of Proprietary Rights
 7. Warranty
 8. Applicable Law
 9. Place of Jurisdiction
 10. Alternative dispute resolution

1) Scope of Application

1.1 These General Terms and Conditions of the company Q Company Int. GmbH (hereinafter referred to as „Seller”) shall apply to all contracts concluded between a consumer or a trader (hereinafter referred to as „Client”) and the Seller relating to all goods and/or services presented in the Seller’s online shop. The inclusion of the Client’s own conditions is herewith objected to, unless other terms have been stipulated.

1.2 These Terms and Conditions regarding contracts for the supply of goods presented by the Seller in its print catalogue apply accordingly, unless expressly otherwise agreed.

1.3 A consumer pursuant to these Terms and Conditions is any natural person concluding a legal transaction for a purpose attributed neither to a mainly commercial nor a self-employed occupational activity. A trader pursuant to these Terms and Conditions is any natural or legal person or partnership with legal capacity acting in the performance of a commercial or self-employed occupational activity when concluding a legal transaction.

1.4 Digital content in the sense of these General Terms and Conditions are all data not on a tangible medium which are produced in digital form and are supplied by the Seller by granting certain usage rights precisely defined in these General Terms and Conditions.

2) Conclusion of the Contract

2.1 The product descriptions in the Seller’s online shop do not constitute binding offers on the part of the Seller, but merely serve the purpose of submitting a binding offer by the Client.

2.2 The Client may submit the offer via the online order form integrated into the Seller’s online shop. In doing so, after having placed the selected goods and/or services in the virtual basket and passed through the ordering process, and by clicking the button finalizing the order process, the Client submits a legally binding offer of contract with regard to the goods and/or services contained in the shopping cart. The Client may also submit his offer to the Seller by telephone, fax, e-mail, postal service or per online contact form.

2.3 In case of ordering goods presented in the Seller’s print catalogue, the Client may submit his offer by telephone, fax, e-mail or postal service. For this purpose, the Client may fill in the order form attached to the Seller’s print catalogue and return it to the Seller.

2.4 The Seller may accept the Client’s offer within five days,

 • by transferring a written order confirmation or an order conformation in written form (fax or e-mail); insofar receipt of order confirmation by the Client is decisive, or
 • by delivering ordered goods to the Client; insofar receipt of goods by the customer is decisive, or
 • by requesting the Client to pay after he placed his order.

Provided that several of the aforementioned alternatives apply, the contract shall be concluded at the time when one of the aforementioned alternatives firstly occurs. Should the Seller not accept the Client’s offer within the aforementioned period of time, this shall be deemed as rejecting the offer with the effect that the Client is no longer bound by his statement of intent.

2.5 In case of an order via the Seller’s online order form, the text of the contract is stored and sent to the Client in text form (e.g. e-mail, fax or letter) after the posting of his order in addition to the available General Terms and Conditions. However, the text of the contract can no longer be retrieved via the Seller’s website, after the Client has submitted his order.

2.6 Prior to submitting a binding order via the Seller’s online order form, the Client may recognize input errors by reading attentively the information displayed on the screen. The enlargement function of the browser to enlarge the display on the screen may be an effective method for better recognizing input errors.
The Client can correct all the data entered via the usual keyboard and mouse function during the electronic ordering process, until he clicks the button finalizing the ordering process.

2.7 The German and the English language are exclusively available for the conclusion of the contract.

2.8 Order processing and contacting usually takes place via e-mail and automated order processing. It is the Client’s responsibility to ensure that the e-mail address he provides for the order processing is accurate so that e-mails sent by the Seller can be received at this address. Particularly, it is the Client`s responsibility, if SPAM filters are used, to ensure that all e-mails sent by the Seller or by third parties commissioned by the Seller with the order processing can be delivered.

3) Right to Cancel

3.1 Consumers are entitled to the right to cancel.

3.2 Detailed informations about the right to cancel are provided in the Seller’s instruction on cancellation.

4) Prices and Payment Conditions

4.1 Unless otherwise stated in the Seller’s product description, prices indicated are total prices including the statutory sales tax. Delivery costs, where appropriate, will be indicated separately in the respective product description

4.2 Payment can be made using one of the methods mentioned in the Seller’s online shop.

4.3 If prepayment has been agreed upon, payment shall be due immediately upon conclusion of the contract

4.4 In case of the payment method delivery on invoice, the purchase price is to be paid within 14 (fourteen) days from the receipt of the invoice, unless otherwise agreed. The Seller reserves the right to conduct a credit assessment in the case of the payment method delivery on invoice. He may refuse this payment method in case of a negative outcome of the credit assessment.

5) Shipment and Delivery Conditions

5.1 Goods are generally delivered on dispatch route and to the delivery address indicated by the Client, unless agreed otherwise. During the processing of the transaction, the delivery address indicated in the Seller’s order processing is decisive.

5.2 Should the assigned transport company return the goods to the Seller, because delivery to the Client was not possible, the Client bears the costs for the unsuccessful dispatch. This shall not apply, if the Client exercises his right to cancel effectively, if the delivery cannot be made due to circumstances beyond the Client’s control or if he has been temporarily impeded to receive the offered service, unless the Seller has notified the Client about the service for a reasonable time in advance.

5.3 If goods are delivered by freight carrier, the goods shall be delivered free curb that is to say to the public curb stones which are closest to the delivery address, unless otherwise stipulated in the shipping information displayed in the Seller’s online shop or unless otherwise agreed.

5.4 Should the Client collect the goods himself, the Seller informs the Client by e-mail that the goods are available for collection. After receiving the e-mail, the Client may collect the goods in consultation with the Seller at the Seller’s place of business. In this case shipment costs will not be charged.

6) Reservation of Proprietary Rights

If the Seller provides advance deliveries, he retains title of ownership to the delivered goods, until the purchase price owed has been paid in full.

7) Warranty

7.1 Should the object of purchase be deficient, statutory provisions shall apply.

7.2 The Client is asked to notify any obvious transport damages to the forwarding agent and to inform the Seller accordingly. Should the Client fail to comply therewith, this shall not affect his statutory or contractual claims for defects.

8) Applicable Law

The law of the Federal Republic of Germany shall apply to all legal relationships between the parties under exclusion of the laws governing the international purchase of movable goods. For consumers, this choice of law only applies to the extent that the granted protection is not withdrawn by mandatory provisions of the law of the country, in which the consumer has his habitual residence.

9) Place of Jurisdiction

If the Client is a businessman, a legal entity of public law or a separate estate under public law with its seat in the territory of the Federal Republic of Germany, the Seller’s place of business shall be the sole place of jurisdiction for all legal disputes arising from this contract.. If the Client is domiciled outside the territory of the Federal Republic of Germany, the Seller’s place of business shall be the sole place of jurisdiction for all legal disputes arising from this contract provided that the contract or claims from the contract can be assigned to the Client’s professional or commercial activities. In any event however, regarding the aforementioned cases the Seller is entitled to call the court responsible for the seat of the Client.

10) Alternative dispute resolution

10.1 The EU Commission provides on its website the following link to the ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

This platform shall be a point of entry for out-of-court resolutions of disputes arising from online sales and service contracts concluded between consumers and traders.

10.2 The Seller is neither obliged nor prepared to attend a dispute settlement procedure before an alternative dispute resolution entity.