Warunki korzystania z informacji o klientach

Treść

 1. Zakres
 2. Wniosek
 3. Wycofanie
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zastrzeżenie własności
 7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 8. Obowiązujące prawo
 9. Jurysdykcja
 10. Alternatywne rozwiązywanie sporów
  1) Zakres

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) Q Spółki Int. GmbH (zwane dalej „Sprzedawcą”) ma zastosowanie do wszystkich umów na dostawę towarów zawartych przez konsumenta lub przedsiębiorcę (zwanego dalej „Klientem”) ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów przedstawionych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Tym samym wyklucza się uwzględnienie własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych warunków jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani ich niezależna działalność zawodowa nie może zostać przypisana. Przedsiębiorca w rozumieniu niniejszych warunków jest osobą fizyczną lub prawną lub spółką prawną, która wykonuje transakcję prawną podczas wykonywania swojej komercyjnej lub niezależnej działalności zawodowej.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedającego nie stanowią wiążących ofert sprzedającego, ale służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. W takim przypadku, gdy klient umieści wybrany towar w wirtualnym koszyku i przeszedł proces elektronicznego składania zamówień, klikając przycisk kończący proces składania zamówienia, klient składa prawnie wiążącą ofertę kontraktową w odniesieniu do towarów znajdujących się w koszyku. Ponadto klient może również złożyć ofertę telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, pocztą lub przez formularz kontaktowy online do sprzedawcy.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

przesyłając klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), w którym to przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia u klienta jest miarodajne, lub
poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, w którym to przypadku decydujący jest dostęp towarów do klienta, lub
prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.
Jeżeli istnieje więcej niż jedna z wyżej wymienionych alternatyw, umowa wchodzi w życie w momencie, gdy jedna z wyżej wymienionych alternatyw występuje wcześniej. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się w dniu następującym po złożeniu oferty przez klienta do uruchomienia i kończy się wraz z upływem piątego dnia, następującego po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, zostanie to uznane za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany jego deklaracją woli.

2.4 Składając ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, tekst umowy zostanie zapisany przez sprzedającego i przesłany do klienta po wysłaniu zamówienia poza pisemnymi warunkami (np. E-mail, faks lub list). Jednakże tekst umowy nie może zostać pobrany przez klienta po wysłaniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sprzedawcy.

2.5 Przed złożeniem zamówienia w internetowym formularzu zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować możliwe błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest ekran na ekranie. W ramach procesu elektronicznego składania zamówień klient może poprawić swoje dane wejściowe za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, dopóki nie kliknie przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.6 Tylko język niemiecki jest dostępny do zawarcia umowy.

2.7 Przetwarzanie zamówienia i kontakt zazwyczaj odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, tak aby e-maile wysłane przez sprzedającego mogły zostać odebrane pod tym adresem. W szczególności, przy korzystaniu z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie e-maile wysyłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie zamówione przy realizacji zamówienia mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumenci mają co do zasady prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Dalsze informacje na temat prawa do odwołania wynikają z instrukcji cofnięcia sprzedawcy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile nie określono inaczej w opisie produktu sprzedającego, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od wartości dodanej. W stosownych przypadkach dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w opisie danego produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą zostać naliczone dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które są ponoszone przez klienta. Należą do nich na przykład koszty przekazania pieniędzy przez instytucje kredytowe (na przykład opłaty za przelew, opłaty za kursy wymiany) lub cła lub podatki przywozowe (na przykład cła). Takie koszty mogą zostać poniesione w związku z transferem środków, nawet jeśli dostawa nie jest dokonywana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Opcja (opcje) płatności zostanie przekazana klientowi w sklepie internetowym sprzedającego.

4.4 Jeśli wybrana zostanie metoda płatności Faktura zakupu, cena zakupu stanie się wymagalna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W takim przypadku cena zakupu musi zostać zapłacona w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności Faktury Zakup tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określony wolumen zamówienia zostanie przekroczony. W takim przypadku sprzedawca poinformuje klienta w swoich informacjach o płatnościach w sklepie internetowym na temat odpowiedniego ograniczenia płatności.

4.5 Jeśli wybierzesz metodę płatności Faktura zakupu, cena zakupu jest należna po dostarczeniu towarów i fakturowaniu. W takim przypadku cena zakupu musi zostać zapłacona w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności Faktury Zakup tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określony wolumen zamówienia zostanie przekroczony. W takim przypadku sprzedawca poinformuje klienta w swoich informacjach o płatnościach w sklepie internetowym na temat odpowiedniego ograniczenia płatności. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto prawo do sprawdzenia wiarygodności kredytowej przy wyborze metody płatności Faktura Zakup i odrzucenie tej metody płatności, jeśli kontrola kredytowa jest negatywna.

4.6 W przypadku wyboru metody płatności Fakturowanie, cena zakupu staje się wymagalna po dostarczeniu towarów i zafakturowaniu. W takim przypadku cena zakupu jest płatna w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury bez potrącenia, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności Faktury Zakup tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określony wolumen zamówienia zostanie przekroczony. W takim przypadku sprzedawca poinformuje klienta w swoich informacjach o płatnościach w sklepie internetowym na temat odpowiedniego ograniczenia płatności. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto prawo do sprawdzenia wiarygodności kredytowej przy wyborze metody płatności Faktura Zakup i odrzucenie tej metody płatności, jeśli kontrola kredytowa jest negatywna.

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawa towarów odbywa się w drodze na adres dostawy określony przez klienta, o ile nie uzgodniono inaczej. Podczas przetwarzania transakcji decydujący jest adres dostawy podany podczas przetwarzania zamówienia przez sprzedającego.

5.2 W przypadku towarów dostarczanych przez spedycję, dostawa jest „wolną krawędzią”, tj. Do najbliższej krawężnej do miejsca dostawy, o ile nie określono inaczej w informacjach o wysyłce w sklepie internetowym sprzedającego i o ile nie uzgodniono inaczej.

5.3 Jeżeli firma transportowa odeśle towar sprzedawcy, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Nie dotyczy to sytuacji, w których klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli nie jest odpowiedzialny za okoliczność, która doprowadziła do niemożności dostarczenia, lub jeśli tymczasowo uniemożliwiono mu skorzystanie z oferowanej usługi, chyba że sprzedawca przedstawienie ogłosiło rozsądny czas wcześniej.

5.4 W przypadku odbioru, sprzedawca informuje klienta pocztą elektroniczną, że zamówione przez niego towary są gotowe do odbioru. Po otrzymaniu tego e-maila klient może odebrać towar po konsultacji ze sprzedawcą w miejscu jego zamieszkania. W takim przypadku nie zostaną naliczone żadne koszty wysyłki.

6) Zachowanie tytułu

Jeżeli sprzedawca podejmie z wyprzedzeniem, zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów do czasu pełnej zapłaty ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

7.1 Jeżeli zakupiony przedmiot jest wadliwy, obowiązują przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady.

7.2 Klient jest proszony o zgłoszenie dostarczonego towaru z oczywistymi stratami transportowymi na dostawcę i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeżeli klient nie zastosuje się, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia dotyczące wad.

8) Obowiązujące prawo

W odniesieniu do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. Dla konsumentów to wybór prawa ma zastosowanie jedynie w zakresie ochrony przewidzianej zostaje wycofane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

9) Jurysdykcja

Jeżeli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub publicznoprawnego specjalnego funduszu ustanowionego na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, jedynym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest sprawą sprzedającego. Jeśli klient ma siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, jest sprawą sprzedającemu wyłącznej jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jeżeli umowa lub roszczenia na podstawie umowy o handlu klienta lub aktywności zawodowej może być przypisana. Jednak w powyższych przypadkach sprzedawca jest w każdym razie uprawniony do zwracania się do sądu w siedzibie klienta.

10) Alternatywne rozwiązywanie sporów

10.1 Komisja Europejska jest w Internecie pod następującym adresem platformą rozwiązywania sporów on-line gotowe: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów serwisowych z udziałem konsumenta.

10.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumencką radą arbitrażową.

Warunki ogólne.

Treść

 1. Zakres
 2. Wniosek
 3. Wycofanie
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zastrzeżenie własności
 7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 8. Obowiązujące prawo
 9. Jurysdykcja
 10. Alternatywne rozwiązywanie sporów
  1) Zakres

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) Q Spółki Int. GmbH (zwane dalej „Sprzedawcą”) ma zastosowanie do wszystkich umów na dostawę towarów zawartych przez konsumenta lub przedsiębiorcę (zwanego dalej „Klientem”) ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów przedstawionych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Tym samym wyklucza się uwzględnienie własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych warunków jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani ich niezależna działalność zawodowa nie może zostać przypisana. Przedsiębiorca w rozumieniu niniejszych warunków jest osobą fizyczną lub prawną lub spółką prawną, która wykonuje transakcję prawną podczas wykonywania swojej komercyjnej lub niezależnej działalności zawodowej.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedającego nie stanowią wiążących ofert sprzedającego, ale służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. W takim przypadku, gdy klient umieści wybrany towar w wirtualnym koszyku i przeszedł proces elektronicznego składania zamówień, klikając przycisk kończący proces składania zamówienia, klient składa prawnie wiążącą ofertę kontraktową w odniesieniu do towarów znajdujących się w koszyku. Ponadto klient może również złożyć ofertę telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, pocztą lub przez formularz kontaktowy online do sprzedawcy.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

przesyłając klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), w którym to przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia u klienta jest miarodajne, lub
poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, w którym to przypadku decydujący jest dostęp towarów do klienta, lub
prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.
Jeżeli istnieje więcej niż jedna z wyżej wymienionych alternatyw, umowa wchodzi w życie w momencie, gdy jedna z wyżej wymienionych alternatyw występuje wcześniej. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się w dniu następującym po złożeniu oferty przez klienta do uruchomienia i kończy się wraz z upływem piątego dnia, następującego po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, zostanie to uznane za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany jego deklaracją woli.

2.4 Składając ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, tekst umowy zostanie zapisany przez sprzedającego i przesłany do klienta po wysłaniu zamówienia poza pisemnymi warunkami (np. E-mail, faks lub list). Jednakże tekst umowy nie może zostać pobrany przez klienta po wysłaniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sprzedawcy.

2.5 Przed złożeniem zamówienia w internetowym formularzu zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować możliwe błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest ekran na ekranie. W ramach procesu elektronicznego składania zamówień klient może poprawić swoje dane wejściowe za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, dopóki nie kliknie przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.6 Tylko język niemiecki jest dostępny do zawarcia umowy.

2.7 Przetwarzanie zamówienia i kontakt zazwyczaj odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, tak aby e-maile wysłane przez sprzedającego mogły zostać odebrane pod tym adresem. W szczególności, przy korzystaniu z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie e-maile wysyłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie zamówione przy realizacji zamówienia mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumenci mają co do zasady prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Dalsze informacje na temat prawa do odwołania wynikają z instrukcji cofnięcia sprzedawcy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile nie określono inaczej w opisie produktu sprzedającego, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od wartości dodanej. W stosownych przypadkach dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w opisie danego produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą zostać naliczone dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które są ponoszone przez klienta. Należą do nich na przykład koszty przekazania pieniędzy przez instytucje kredytowe (na przykład opłaty za przelew, opłaty za kursy wymiany) lub cła lub podatki przywozowe (na przykład cła). Takie koszty mogą zostać poniesione w związku z transferem środków, nawet jeśli dostawa nie jest dokonywana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Opcja (opcje) płatności zostanie przekazana klientowi w sklepie internetowym sprzedającego.

4.4 Jeśli wybrana zostanie metoda płatności Faktura zakupu, cena zakupu stanie się wymagalna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W takim przypadku cena zakupu musi zostać zapłacona w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności Faktury Zakup tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określony wolumen zamówienia zostanie przekroczony. W takim przypadku sprzedawca poinformuje klienta w swoich informacjach o płatnościach w sklepie internetowym na temat odpowiedniego ograniczenia płatności.

4.5 Jeśli wybierzesz metodę płatności Faktura zakupu, cena zakupu jest należna po dostarczeniu towarów i fakturowaniu. W takim przypadku cena zakupu musi zostać zapłacona w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności Faktury Zakup tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określony wolumen zamówienia zostanie przekroczony. W takim przypadku sprzedawca poinformuje klienta w swoich informacjach o płatnościach w sklepie internetowym na temat odpowiedniego ograniczenia płatności. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto prawo do sprawdzenia wiarygodności kredytowej przy wyborze metody płatności Faktura Zakup i odrzucenie tej metody płatności, jeśli kontrola kredytowa jest negatywna.

4.6 W przypadku wyboru metody płatności Fakturowanie, cena zakupu staje się wymagalna po dostarczeniu towarów i zafakturowaniu. W takim przypadku cena zakupu jest płatna w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury bez potrącenia, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności Faktury Zakup tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określony wolumen zamówienia zostanie przekroczony. W takim przypadku sprzedawca poinformuje klienta w swoich informacjach o płatnościach w sklepie internetowym na temat odpowiedniego ograniczenia płatności. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto prawo do sprawdzenia wiarygodności kredytowej przy wyborze metody płatności Faktura Zakup i odrzucenie tej metody płatności, jeśli kontrola kredytowa jest negatywna.

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawa towarów odbywa się w drodze na adres dostawy określony przez klienta, o ile nie uzgodniono inaczej. Podczas przetwarzania transakcji decydujący jest adres dostawy podany podczas przetwarzania zamówienia przez sprzedającego.

5.2 W przypadku towarów dostarczanych przez spedycję, dostawa jest „wolną krawędzią”, tj. Do najbliższej krawężnej do miejsca dostawy, o ile nie określono inaczej w informacjach o wysyłce w sklepie internetowym sprzedającego i o ile nie uzgodniono inaczej.

5.3 Jeżeli firma transportowa odeśle towar sprzedawcy, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Nie dotyczy to sytuacji, w których klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli nie jest odpowiedzialny za okoliczność, która doprowadziła do niemożności dostarczenia, lub jeśli tymczasowo uniemożliwiono mu skorzystanie z oferowanej usługi, chyba że sprzedawca przedstawienie ogłosiło rozsądny czas wcześniej.

5.4 W przypadku odbioru, sprzedawca informuje klienta pocztą elektroniczną, że zamówione przez niego towary są gotowe do odbioru. Po otrzymaniu tego e-maila klient może odebrać towar po konsultacji ze sprzedawcą w miejscu jego zamieszkania. W takim przypadku nie zostaną naliczone żadne koszty wysyłki.

6) Zachowanie tytułu

Jeżeli sprzedawca podejmie z wyprzedzeniem, zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów do czasu pełnej zapłaty ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

7.1 Jeżeli zakupiony przedmiot jest wadliwy, obowiązują przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady.

7.2 Klient jest proszony o zgłoszenie dostarczonego towaru z oczywistymi stratami transportowymi na dostawcę i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeżeli klient nie zastosuje się, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia dotyczące wad.

8) Obowiązujące prawo

W odniesieniu do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. Dla konsumentów to wybór prawa ma zastosowanie jedynie w zakresie ochrony przewidzianej zostaje wycofane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

9) Jurysdykcja

Jeżeli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub publicznoprawnego specjalnego funduszu ustanowionego na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, jedynym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest sprawą sprzedającego. Jeśli klient ma siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, jest sprawą sprzedającemu wyłącznej jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jeżeli umowa lub roszczenia na podstawie umowy o handlu klienta lub aktywności zawodowej może być przypisana. Jednak w powyższych przypadkach sprzedawca jest w każdym razie uprawniony do zwracania się do sądu w siedzibie klienta.

10) Alternatywne rozwiązywanie sporów

10.1 Komisja Europejska jest w Internecie pod następującym adresem platformą rozwiązywania sporów on-line gotowe: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów serwisowych z udziałem konsumenta.

10.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumencką radą arbitrażową.