Všeobecné obchodné podmienky

Obsah

 1. Rozsah platnosti
 2. Uzatvorenie zmluvy
 3. Odstúpenie
 4. Ceny a platobné podmienky
 5. Podmienky dopravy a dodania
 6. Výhrada vlastníctva
 7. Záruka
 8. Platné právo
 9. Právna príslušnosť
 10. Alternatívne riešenie sporov

1) Rozsah platnosti
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) spoločnosti Q Company Int. GmbH (ďalej „predávajúci“), sú platné pre všetky zmluvy o dodaní tovaru, ktoré spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej „zákazník“) uzavrie s predávajúcim v súvislosti s tovarom predstaveným predávajúcim v jeho online obchodu. Zahrnutie vlastných podmienok zákazníka je zamietnuté, pokiaľ nie sú stanovené iné podmienky.
1.2 Tieto zmluvné podmienky týkajúce sa zmlúv o dodaní tovaru predložené predávajúcim v tlačenom katalógu platia obdobne, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.
1.3 Spotrebiteľom v súlade s týmito podmienkami je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právnu transakciu za účelom, ktorý nie je pripočítaný ani komerčnému, ani samostatne zárobkovej činnosti. Obchodník v súlade s týmito podmienkami je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo s právnym postavením, ktoré koná pri výkone obchodnej alebo podnikateľskej činnosti pri uzatváraní právne transakcie.
2) Uzatvorenie zmluvy
Popisy produktov, uvedené v online obchode predávajúceho nie sú záväznú ponukou zo strany predávajúceho, ale slúži pre záväzné objednanie zákazníkom.

2.2 Zákazník môže ponuku zaslať prostredníctvom online objednávkového formulára integrovaného do internetového obchodu predávajúceho. Týmto spôsobom po zadaní vybraného tovaru a / alebo služieb do virtuálneho koša a prechádzajúce objednávkovým procesom a kliknutím na tlačidlo dokončenie objednávky predloží zákazník právne záväznú objednávku s ohľadom na tovar a / alebo služby zahrnuté v nákupnom košíku. Zákazník tiež môže svoju objednávku odovzdať predávajúcemu prostredníctvom telefónu, faxu, e-mailu, poštových služieb alebo elektronického kontaktného formulára.
2.3 V prípade objednávky tovaru zobrazeného v tlačenom katalógu predávajúceho môže zákazník odovzdať svoju objednávku telefonicky, faxom, e-mailom alebo poštou. Na tento účel môže zákazník vyplniť formulár objednávky pripojený k tlačenému katalógu predávajúceho a odovzdať ho predávajúcemu.
2.4 Pri odovzdaní ponuky prostredníctvom online objednávacieho formulára predávajúceho bude text zmluvy predávajúcim uložený a zaslaný zákazníkovi po odoslaní jeho objednávky podľa VOP v písomnej forme (napr. E-mail, fax alebo list). Text zmluvy nemôže zákazník po odoslaní jeho objednávky na internetovej stránke predávajúceho už zobraziť.
2.5 Pre uzavretie zmluvy je k dispozícii výlučne nemecký jazyk.
2.6. Priebeh objednávky a kontakt prebieha spravidla prostredníctvom e-mailu a automatických informácií o priebehu objednávky. Zákazník súhlasí, že na e-mailovú adresu zadanú pri objednaní budú predávajúcim zasielané e-maily a zákazník tieto e-maily prijme. Zvlášť pri použití SPAM-filtrov zákazník zaistí, že všetky e-maily zaslané predávajúcim budú môcť byť doručené.

3) Právo na zrušenie
3.1 Spotrebiteľovi patrí právo na zrušenie.
3.2 Bližšie informácie k právu na zrušenie vyplývajú z poučení predávajúceho o zrušení.
4) Ceny a platobné podmienky
4.1 Ak z opisu výrobku predávajúceho nevyplýva nič iné, jedná sa u uvedené ceny o celkovú cenu, ktorá obsahuje DPH. Prípadné dodatočné dodacie a zasielacie náklady budú uvedené osobitne v popise výrobku.
4.2 Pri dodávkach v krajinách mimo EÚ môžu vzniknúť v jednotlivých prípadoch ďalšie náklady, ktoré nehradí predávajúci a nesie je zákazník. K nim patria predovšetkým náklady na sprostredkovanie platby (napr. Poplatok za prevod) alebo poplatky pri dovoze tovaru alebo dane (napr. Clo).
4.3 Možnosti platby budú zákazníkovi oznámené v online obchode predávajúceho.
4.4 | Pri výbere spôsobu platby nákup na faktúru bude kúpna cena splatná po dodaní tovaru a vystavení faktúry. V tomto prípade je kúpna cena splatná do siedmich dní od doručenia faktúry, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo túto možnosť platby ponúknuť od určitého objemu objednaného tovaru a pri prekročení zadaného objednaného množstva ju odmietnuť. V tomto prípade bude predávajúci kupujúceho informovať v platobných podmienkach v online obchode o zodpovedajúcim obmedzení. Predávajúci si ďalej vyhradzuje pri výbere platobné podmienky Nákup na faktúru uskutočniť vyhodnotenie bonity zákazníka a túto platobnú metódu pri negatívnom vyhodnotení bonity zamietnuť.

5) Podmienky zaslania a dodania
5.1 Dodanie tovaru nasleduje na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pre priebeh transakcie je určujúci dodacia adresa zákazníka uvedená v objednávke.
5.2 Pri tovare, ktoré je dodávané prepravnou službou, nasleduje dodanie k miestu najbližšiemu udanej adrese, pokiaľ nie je v zasielacích informáciách online obchodu predávajúceho uvedené a dohodnuté inak.
5.3 Ak prepravná služba vráti zásielku späť predávajúcemu z dôvodu nemožnosti doručenia zákazníkovi, nesie zákazník náklady na neúspešné zaslanie. Toto neplatí, ak zákazník využil účinne právo na zrušenie alebo pri okolnostiach vedúcich k nemožnosti doručenia zásielky.
5.4 Pri osobnom odbere informuje najprv predávajúci e-mailom o tom, že objednaný tovar je pripravený na vyzdvihnutie. Po obdržaní tohto e-mailu môže zákazník po dohode s predávajúcim vyzdvihnúť v sídle predávajúceho. V tomto prípade nie sú účtované žiadne náklady na zaslanie.
6) Výhrada vlastníctva
V prípade predbežného plnenia zostáva dodaný tovar vlastníctvom predajcu až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
7) Záruka
7.1 Ak je predmet kúpy chybný, platia zákonné predpisy o zodpovednosti za vady.
7.2 Zákazník je povinný tovar dodaný so zjavným poškodením pri preprave reklamovať u doručiteľa a informovať o tom predávajúceho. Ak to zákazník neurobí, stráca nárok na zákonné alebo zmluvné nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady.
8) Aplikované právo
Pre všetky právne vzťahy so zúčastnenými stranami platí právo Nemeckej spolkovej republiky s výnimkou zákonov o medzinárodnej kúpe tovaru. U spotrebiteľov platí právny prístupnosť len potiaľ, pokiaľ nie je dotknutá ochrana poskytovaná platným právom štátu, v ktorom má spotrebiteľ platný pobyt.
9) Právne príslušnosť
Ak koná zákazník ako obchodník, právnická osoba so sídlom vo zvrchovanom území Spolkovej republiky Nemecko, je vo všetkých sporoch výlučným sídlom súdu sídlo spoločnosti predávajúceho. Ak má zákazník sídlo mimo územia Spolkovej republiky Nemecko, je sídlo spoločnosti predávajúceho výlučným sídlom súdu pre riešenie všetkých sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy, pokiaľ zmluva alebo nároky z tejto zmluvy sa týkajú podnikateľskej činnosti zákazníka. Predávajúci je oprávnený prípadne vzniknuté spory v každom prípade riešiť na súde v sídle zákazníka.
10) Alternatívne riešenie sporov
10.1 EÚ komisie poskytuje na internete pod nasledujúcim odkazom Platformu RSO: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Táto platforma slúži ako krízové centrum pre mimosúdne riešenia sporov pri online nákupe tovaru alebo služieb s účasťou spotrebiteľov.
10.2 Predávajúci nie je povinný zúčastniť sa zmierovacieho konania pred rozhodcom.

Všeobecné podmienky

Table of Contents

 1. Scope of Application
 2. Conclusion of the Contract
 3. Right to Cancel
 4. Prices and Payment Conditions
 5. Shipment and Delivery Conditions
 6. Reservation of Proprietary Rights
 7. Warranty
 8. Applicable Law
 9. Place of Jurisdiction
 10. Alternative dispute resolution

1) Scope of Application

1.1 These General Terms and Conditions of the company Q Company Int. GmbH (hereinafter referred to as „Seller”) shall apply to all contracts concluded between a consumer or a trader (hereinafter referred to as „Client”) and the Seller relating to all goods and/or services presented in the Seller’s online shop. The inclusion of the Client’s own conditions is herewith objected to, unless other terms have been stipulated.

1.2 These Terms and Conditions regarding contracts for the supply of goods presented by the Seller in its print catalogue apply accordingly, unless expressly otherwise agreed.

1.3 A consumer pursuant to these Terms and Conditions is any natural person concluding a legal transaction for a purpose attributed neither to a mainly commercial nor a self-employed occupational activity. A trader pursuant to these Terms and Conditions is any natural or legal person or partnership with legal capacity acting in the performance of a commercial or self-employed occupational activity when concluding a legal transaction.

1.4 Digital content in the sense of these General Terms and Conditions are all data not on a tangible medium which are produced in digital form and are supplied by the Seller by granting certain usage rights precisely defined in these General Terms and Conditions.

2) Conclusion of the Contract

2.1 The product descriptions in the Seller’s online shop do not constitute binding offers on the part of the Seller, but merely serve the purpose of submitting a binding offer by the Client.

2.2 The Client may submit the offer via the online order form integrated into the Seller’s online shop. In doing so, after having placed the selected goods and/or services in the virtual basket and passed through the ordering process, and by clicking the button finalizing the order process, the Client submits a legally binding offer of contract with regard to the goods and/or services contained in the shopping cart. The Client may also submit his offer to the Seller by telephone, fax, e-mail, postal service or per online contact form.

2.3 In case of ordering goods presented in the Seller’s print catalogue, the Client may submit his offer by telephone, fax, e-mail or postal service. For this purpose, the Client may fill in the order form attached to the Seller’s print catalogue and return it to the Seller.

2.4 The Seller may accept the Client’s offer within five days,

 • by transferring a written order confirmation or an order conformation in written form (fax or e-mail); insofar receipt of order confirmation by the Client is decisive, or
 • by delivering ordered goods to the Client; insofar receipt of goods by the customer is decisive, or
 • by requesting the Client to pay after he placed his order.

Provided that several of the aforementioned alternatives apply, the contract shall be concluded at the time when one of the aforementioned alternatives firstly occurs. Should the Seller not accept the Client’s offer within the aforementioned period of time, this shall be deemed as rejecting the offer with the effect that the Client is no longer bound by his statement of intent.

2.5 In case of an order via the Seller’s online order form, the text of the contract is stored and sent to the Client in text form (e.g. e-mail, fax or letter) after the posting of his order in addition to the available General Terms and Conditions. However, the text of the contract can no longer be retrieved via the Seller’s website, after the Client has submitted his order.

2.6 Prior to submitting a binding order via the Seller’s online order form, the Client may recognize input errors by reading attentively the information displayed on the screen. The enlargement function of the browser to enlarge the display on the screen may be an effective method for better recognizing input errors.
The Client can correct all the data entered via the usual keyboard and mouse function during the electronic ordering process, until he clicks the button finalizing the ordering process.

2.7 The German and the English language are exclusively available for the conclusion of the contract.

2.8 Order processing and contacting usually takes place via e-mail and automated order processing. It is the Client’s responsibility to ensure that the e-mail address he provides for the order processing is accurate so that e-mails sent by the Seller can be received at this address. Particularly, it is the Client`s responsibility, if SPAM filters are used, to ensure that all e-mails sent by the Seller or by third parties commissioned by the Seller with the order processing can be delivered.

3) Right to Cancel

3.1 Consumers are entitled to the right to cancel.

3.2 Detailed informations about the right to cancel are provided in the Seller’s instruction on cancellation.

4) Prices and Payment Conditions

4.1 Unless otherwise stated in the Seller’s product description, prices indicated are total prices including the statutory sales tax. Delivery costs, where appropriate, will be indicated separately in the respective product description

4.2 Payment can be made using one of the methods mentioned in the Seller’s online shop.

4.3 If prepayment has been agreed upon, payment shall be due immediately upon conclusion of the contract

4.4 In case of the payment method delivery on invoice, the purchase price is to be paid within 14 (fourteen) days from the receipt of the invoice, unless otherwise agreed. The Seller reserves the right to conduct a credit assessment in the case of the payment method delivery on invoice. He may refuse this payment method in case of a negative outcome of the credit assessment.

5) Shipment and Delivery Conditions

5.1 Goods are generally delivered on dispatch route and to the delivery address indicated by the Client, unless agreed otherwise. During the processing of the transaction, the delivery address indicated in the Seller’s order processing is decisive.

5.2 Should the assigned transport company return the goods to the Seller, because delivery to the Client was not possible, the Client bears the costs for the unsuccessful dispatch. This shall not apply, if the Client exercises his right to cancel effectively, if the delivery cannot be made due to circumstances beyond the Client’s control or if he has been temporarily impeded to receive the offered service, unless the Seller has notified the Client about the service for a reasonable time in advance.

5.3 If goods are delivered by freight carrier, the goods shall be delivered free curb that is to say to the public curb stones which are closest to the delivery address, unless otherwise stipulated in the shipping information displayed in the Seller’s online shop or unless otherwise agreed.

5.4 Should the Client collect the goods himself, the Seller informs the Client by e-mail that the goods are available for collection. After receiving the e-mail, the Client may collect the goods in consultation with the Seller at the Seller’s place of business. In this case shipment costs will not be charged.

6) Reservation of Proprietary Rights

If the Seller provides advance deliveries, he retains title of ownership to the delivered goods, until the purchase price owed has been paid in full.

7) Warranty

7.1 Should the object of purchase be deficient, statutory provisions shall apply.

7.2 The Client is asked to notify any obvious transport damages to the forwarding agent and to inform the Seller accordingly. Should the Client fail to comply therewith, this shall not affect his statutory or contractual claims for defects.

8) Applicable Law

The law of the Federal Republic of Germany shall apply to all legal relationships between the parties under exclusion of the laws governing the international purchase of movable goods. For consumers, this choice of law only applies to the extent that the granted protection is not withdrawn by mandatory provisions of the law of the country, in which the consumer has his habitual residence.

9) Place of Jurisdiction

If the Client is a businessman, a legal entity of public law or a separate estate under public law with its seat in the territory of the Federal Republic of Germany, the Seller’s place of business shall be the sole place of jurisdiction for all legal disputes arising from this contract.. If the Client is domiciled outside the territory of the Federal Republic of Germany, the Seller’s place of business shall be the sole place of jurisdiction for all legal disputes arising from this contract provided that the contract or claims from the contract can be assigned to the Client’s professional or commercial activities. In any event however, regarding the aforementioned cases the Seller is entitled to call the court responsible for the seat of the Client.

10) Alternative dispute resolution

10.1 The EU Commission provides on its website the following link to the ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

This platform shall be a point of entry for out-of-court resolutions of disputes arising from online sales and service contracts concluded between consumers and traders.

10.2 The Seller is neither obliged nor prepared to attend a dispute settlement procedure before an alternative dispute resolution entity.